A

  Algemene oudervergadering

  Om afspraken en taakverdelingen, het waarom van inhoudelijke keuzes en mededelingen te kunnen volgen, maar ook om jouw stem te kunnen laten horen op de school van je kind, is deelname aan oudervergaderingen uitermate belangrijk. Oudervergaderingen (drie à vier per jaar) beginnen doorgaans om 20u30 en eindigen omstreeks 22u30.

B

  Begeleiding
  • Instappers : Lisa Tielemans en Sofie Singh
  • Jongste kleuters (1ste kleuterklas): Inez Peeters, Katrijn Van Den Eeckhout en Sofie Singh
  • Eerste leefgroep (2de en 3de kleuterklas): Kristien Guns, Lieve Van Berckelaer en Patricia Otte
  • Tweede leefgroep (1ste en 2de klas): Hilde Van Den Steen, Lut Cannaerts,  Katrien Heleu, Katrijn Van Den Eeckhout en Kim Troubleyn
  • Derde klas: Heleen De Munck en Lut Cannaerts
  • Vierde klas: Elke Meskens en Lenie Verbelen
  • Vijfde klas: Nico Molleman en Kim Troubleyn
  • Zesde klas: Griet Slabbinck en Bart Haest
  • Zorgcoördinator: Karin Clement
  • Administratie: Martine Goyvaerts
  • Coördinator: Bart Haest
  Beginleeftijd

  Kleuters beginnen op school na de vakantieperiode waarop ze twee en een half zijn geworden. Ze kunnen 's middags een dutje doen.

C

  Coördinator

  De pedagogische visie, didactische plannen en interne en externe communicatie worden gezamenlijk bepaald en uitgewerkt. De coördinator is officieel eindverantwoordelijk en bewaakt het geheel.

D

  Dagelijks Bestuur

  Het DB bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en begeleiding. Het DB is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de school en bewaakt waar nodig de link tussen de visie en de concrete acties van de school. De DB'ers zullen je graag verder helpen als je vragen hebt waarvoor je niet bij de coördinator, het team of de werkploegen terechtkunt.

E

  Engagement van de ouders

  De school is een school van ouders, kinderen en begeleiders. Verwacht wordt dat elk van hen zich gedraagt als 'verantwoordelijk voor het huishouden'. Als er in je eigen huishouden iets moet gebeuren, vraag je je niet af: 'Wat wordt van me verwacht?' maar wel: 'Wat moet er gebeuren en hoe los ik het op?'

  Het minimumengagement is:

  • ongeveer drie keer per jaar meehelpen bij het poetsen van de school
  • de school mee helpen klaarzetten voor het nieuwe schooljaar tijdens het Grote Klaarzetweekend
  • klussen tijdens de klusweekends
  • deelnemen aan de ouderavonden
  • klasvergaderingen van je kind(eren) bijwonen
  • studiedag bijwonen
  • meewerken aan de 'klasactiviteit' (één activiteit per jaar)
  • financiële verplichtingen nakomen: betalen van de onkosten van het eten, de kampen en de uitstappen
  Wat kun je verder doen?

  • meewerken bij de dagelijkse werking van de school, d.w.z. nabewaking, tafels dekken, zwemmen, begeleiden bij uitstapjes, aankopen doen, verzorgen van vervoer
  • meewerken aan de opvang van nieuwe ouders
  • afvaardiging vormen bij de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)
  • deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, van het Feestcomité, de Klusploeg, enz...
  • naar buiten komen met suggesties, kritieken, meedenken met 'het huishouden'


  Evaluatie van kinderen

  Tijdens het schooljaar worden de kinderen regelmatig getoetst. In februari wordt op basis van de toesten en de observaties een eerste verslag gegeven. In juni krijgen de kinderen en ouders een uitgebreid eindverslag. Bij leerproblemen kunnen zowel de begeleiders als de ouders het initiatief nemen tot het ondernemen van verdere stappen, bijvoorbeeld een CLB-onderzoek, logopedie, etc...

F

  FOPEM

  FOPEM staat voor 'Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen'. Het is een verzameling van vijfentwintig onafhankelijke basisscholen die ook Methodescholen worden genoemd: Freinetscholen, ervaringsgerichte scholen en scholen met projectonderwijs. Ze werden, op een na, allemaal opgericht door ouders en leerkrachten vanuit een onvrede met het bestaande onderwijssysteem. Ze wilden vernieuwend werken en creëerden scholen met een welomschreven pedagogisch profiel. Sommige startten vanuit een eigen concept op pedagogisch, methodisch en didactisch vlak, andere zijn onder een bestaand schoolsysteem of onderwijsmodel zoals het Freinetonderwijs te plaatsen. De FOPEM wil haar organisatie uitbouwen volgens de democratische principes die in haar scholen worden gehanteerd. Er worden netwerken uitgebouwd en uitwisselingsdagen georganiseerd. Een van de belangrijkste aandachtspunten van FOPEM is het ontbreken van pedagogische begeleiding voor het vrije niet-confessionele onderwijs, in tegenstelling tot de grote netten die op een begeleidingsdienst kunnen rekenen.

G

  Groot Klaarzetweekend

  Aan het einde van elke zomervakantie wordt een Groot Klaarzetweekend georganiseerd. Alle ouders worden opgeroepen om tijdens die dagen de school helemaal in orde te zetten voor het nieuwe schooljaar. De data worden meegedeeld op de Algemene oudervergadering en in een brief die je in augustus in je brievenbus vindt.

I

  Inschrijvingen

  Inschrijven in 't Speelscholeke kan enkel via het 'Centraal Inschrijvingssysteem' van de stad Antwerpen. Via de website
  www.meldjeaan.be kan je je voorkeurschool aanduiden. Na aanmelding ontvang je een brief met de gegevens van onze school en kun je een afspraak maken om definitief in te schrijven. Op dit ogenblik is onze school helaas helemaal volzet.

K

  Kampen

  De kinderen gaan al van bij de jongste kleuters op kamp. Hoe jonger de kinderen, hoe korter het kamp (ze beginnen met 1 overnachting).

  Klasseouder

  Voor elke klasgroep worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen als klasseouder. Hij/zij is verantwoordelijk voor het organiseren van een telefoonketting/mailverkeer wanneer mensen moeten worden ingelicht over uitstappen, vervoer, klasvergaderingen, etc... Vraag aan de begeleider van je kind wie de afgevaardigde is.

  Klasvergaderingen

  Ongeveer drie keer per jaar is er een klasvergadering waar ouders en leerkrachten samen praten over het reilen en zeilen van de kinderen in de klas.

  Klusdagen

  Vier keer per jaar is er een klusdag: voor de ouders van 6 en 1, 2 en 4, 3 en 5 en de kleuterouders. Per weekend wordt een ouder per ouderpaar verwacht aanwezig te zijn. Ook voor mensen met twee linkerhanden is er werk. Eén dag per jaar kun je dus samen met andere ouders genieten van het opknappen van allerlei kleine en grote klussen op school.

L

  Leefgroepen

  In elke 'klas' zitten 16 kinderen (14 in de kleuterklassen), hoewel dat in vele situaties niet opvalt omdat klassen samengevoegd worden tot leefgroepen. De kleuterschool bijvoorbeeld opereert dikwijls als geheel. Bepaalde kinderen zijn aan bepaalde begeleiders toegewezen, maar alle begeleiders van de kleuterschool kennen je kind, volgen het en werken ermee.

  De ‘instappers’ zijn de kinderen die in de loop van het schooljaar 2,5 worden. Zij vormen een aparte groep in de school.

  De 'jongste kleuters' is wat in een andere school de eerste kleuterklas wordt genoemd. De 'jongste kleuters' worden apart benoemd omdat er activiteiten zijn die door de leefgroep worden gedaan waar zij niet klaar voor zijn. Zij hebben een aparte 'kring' omdat ze andere noden hebben dan de kinderen van de eerste leefgroep.

  De 'eerste leefgroep' is wat in andere scholen de tweede en derde kleuterklas wordt genoemd. De geschiedenis achter deze naamgeving is dat bij het opstarten van de school de indeling in klassen als kunstmatig werd ervaren. Er werd gezocht naar mogelijkheden om 'samen te leven' in heterogene groepen.

  De alleroudste kleuters gaan op het einde van hun laatste schooljaar in de kleuterklassen, nu en dan al samenwerken met de 'tweede leefgroep', d.w.z. de jongste kinderen van de lagere school, om de nieuwe situatie te leren kennen.

  De 'tweede leefgroep' is wat de meeste mensen kennen als het eerste en tweede leerjaar. Ook hier geen strikte opsplitsing van leeftijd omdat ervan uit wordt gegaan dat een kind twee jaar de tijd moet krijgen om te leren lezen, schrijven en rekenen, met andere woorden om de overstap naar de derde klas te maken.

  De 'derde klas' is wat iedereen kent als het derde leerjaar. De 'vierde klas' is gewoon het vierde leerjaar. De 'vijfde klas' is het vijfde leerjaar en de 'zesde klas' is het zesde leerjaar. In derde, vierde, vijfde en zesde klas zitten telkens 16 kinderen. Ook de derde en vierde klas en vijfde en zesde klas werken regelmatig samen als leefgroep bij bijvoorbeeld meetings en projecten.

  Lentemarkt/Lentefeest

  Elk jaar wordt er in de lente (de eerste zondag na de paasvakantie) een markt/feest (wisselt jaarlijks af) georganiseerd waar creaties van de kinderen worden verkocht/dingen worden getoond en droogjes en natjes worden verkocht. De opbrengst is voor de school. In eerste instantie is deze markt een gezellig samenzijn met mensen van de school en familieleden of vrienden die je uitnodigt. De ouders van de tweede klas helpen dit feest mee organiseren samen met enkele mensen van het feestcomité.

M

  Maaltijden

  Om 10u45 is er fruitpauze voor de kleuters en om 11u voor de kinderen van de lagere school; de kinderen brengen zelf fruit mee, geen snoep. Van 12u45 tot 13u05 eten de kinderen samen op school. De lunch bestaat uit een broodmaaltijd (de school zorgt voor boterhammen en beleg; niet zelf meebrengen dus). Speciale diëten moet je melden. Het vieruurtje heeft plaats om 15u45 voor de kleuters en om 16u05 voor de lagere school. Vieruurtje wordt door de school voorzien.

N

  Nabewaking

  Voorbewaking wordt waargenomen door de begeleiding vanaf 8u00. De regel is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor nabewaking van 16u00 tot 17u. Elke ouder wordt opgeroepen om nu en dan voor de nabewaking in te staan. Op woensdag loopt de nabewaking af om 14u. De nabewaker is een vrijwilliger die er tussen 16u en 17u (woensdag tussen 12u en 14u, vrijdag tussen 15u en 17u) voor zorgt dat alle kinderen veilig de school verlaten.

P

  Poetsen

  Alle gezinnen op school poetsen 2 tot 3 keer per jaar in het weekend enkele klassen. Dat gebeurt volgens een beurtrol.

S

  Schoolpoort

  Nadat je binnen bent op school of bij het verlaten van de school ALTIJD de poort dicht doen, ook het KLEPJE bovenaan. Dit omwille van de veiligheid van de kinderen.

  Schooluren
  • 8u00 Voorbewaking door de begeleiding
  • 8u45 Alle begeleiders zijn aanwezig
  • 9u Klassen beginnen, laatkomers storen
  • 10u45 Fruitpauze: kinderen brengen zelf fruit mee, geen snoep
  • 12u45 Middagpauze: er wordt gegeten in de eetzaal De tafels worden gedekt door de leefgroep en klas 1, 2, 3 in beurtrol. De ouder en/of begeleiders eten met de kinderen mee. Aan tafel om 12u45. De tafel mag pas verlaten worden om 13u05. Elk kind zit ongeveer twintig minuten aan tafel en eet minstens één boterham met hartig beleg. Speciale diëten moeten worden gemeld. Sara Vanlessen doet de inkopen.
  • 14u Namiddagactiviteiten
  • 15u30 Opruimmoment kleuters
  • 15u45 Vieruurtje kleuters + opruimmoment lagere school
  • 16u05 Einde voor de kleuters + vieruurtje lagere school
  • 16u15 Einde voor de lagere school
  • 17u Einde nabewaking door vrijwillige ouders
  Taakverdeling nabewaking wordt verzorgd door Griet Emonds, mama van Jolie.

  Let op: op vrijdag eindigt de school om 15u en de nabewaking om 17u (zie ook regeling bij het zwemmen) op woensdag eindigt de school om 12u10. De nabewaking loopt af om 14u.

  Sfinks

  De ouders van 't Speelscholeke organiseren en bemannen de eettenten op het Sfinksfestival (laatste weekend juli). Dat levert de school flink wat nodige centen op. Op het einde van het schooljaar worden de taken, gaande van afwassen en opdienen tot groenten schoonmaken, verdeeld.

  Sinterklaasfeest

  Met Sinterklaas zoeken begeleiding en ouders naar een geschikt cadeau voor alle kinderen van de school samen. De bolderwagens en de verkleedkist zijn voorbeelden van Sinterklaasgeschenken.

  Sleutel

  Alle ouders krijgen een sleutel van de school, bij verlies betalen ze € 5 voor een nieuw exemplaar.

  Speculaasbak

  Eén weekend en een paar avonden eind november wordt er op school speculaas gebakken. Dat is vooral een financiële actie. Hoewel … meestal is het er niet enkel warm, maar ook heel gezellig. Alle helpende handen zijn welkom. Naast zelfgebakken speculaas wordt er ook chocolade verkocht.

  Studiedag of themaweek

  Op een studiedag bespreken ouders en begeleiding samen een aantal inhoudelijke thema's die met de school te maken hebben en die mee de inhoudelijke koers van de school kunnen bepalen. Tijdens een themaweek werkt de hele school aan een (meestal maatschappelijk relevant) thema aan de hand van activiteiten, workshops, contacten met externen, uitstappen, … Studiedag en themaweek wisselen elkaar af: het ene jaar een studiedag, het ander jaar een themaweek.

V

  Vrijwillige ouders gezocht!

  Voor tal van werkgroepen kun je als ouder een boeiend engagement opnemen. Ook binnen de klaswerking wordt er beroep gedaan op vrijwillige ouders voor vervoer, uitstappen, meewerken in de klas, voorstellingen, ...

W

  Z

   Zwemmen

   Naast het schoolse zwemmen dat voor de eerste en tweede klas tijdens de schooluren plaatsvindt, is er op vrijdag mogelijkheid tot NASCHOOLS zwemmen.

   Kinderen verzamelen om 14u55 aan de schoolpoort. De fietscaravaan vertrekt om 15u naar het zwembad. De waterpret duurt van 15u15 tot 16u onder begeleiding van ouders.

   De kinderen worden ten laatste om 16u15 aan het zwembad afgehaald.

   De kleuters kunnen alleen mee gaan zwemmen onder begeleiding van extra ouders die hen mee vervoeren naar het zwembad.