’t Speelscholeke

Kort Nieuws

Infomoment schooljaar 2024-2025

‘t Speelscholeke weigert extra loon

Voor ouders

Een school waar kinderen veel kansen krijgen om handelend en ervarend te leren. Ze leren om in contact te zijn met de eigen gevoelens, gedachten, herinneringen en beelden. De school biedt diverse situaties aan waarin ze kunnen experimenteren met materialen en het samenleven. De school inspireerde zich op de publicaties van Jean Piaget over de denkontwikkeling van kinderen. Kinderen uitdagen tot een ‘denken op hoog niveau’ is de voornaamste bron van alle activiteiten. Hoog niveau wil zeggen: hoog in vergelijking met het ontwikkelingsniveau van het kind. Daarmee werkt men in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ (Vygotsky). De rol van de volwassene die het kind medieert in de dagelijkse handelingen is van groot belang.

Dat ‘denken op hoog niveau’ is niet alleen gericht op het ontwikkelen van de eigen intelligentie, maar ook op de zingeving van de wereld. Daarom bevat het onderwijsmodel eveneens een uitdrukkelijke maatschappelijke dimensie.

De school heeft deze uitgangspunten kernachtig geformuleerd in zes stellingen over leren. Ze vormen de rode draad doorheen de dagelijkse werking van de school.

De zes stellingen en twee basiskwaliteiten zijn beschreven en geïllustreerd met voorbeelden in het boek ‘Werken aan een andere school – ervaringsgericht onderwijs in de praktijk’ (1992)

Deze tekst geeft een beknopte samenvatting van de zes stellingen over leren.
Men zou kunnen zeggen dat het team het hart vormt van het leren op school. Zij scheppen de context waarin de kinderen kunnen leren, zij leren zelf om het leren van de kinderen te verbeteren en zij betrekken daar ook de ouders bij. Ouders en begeleiding (= leerkrachten) hebben de eerste jaren samengewerkt aan het verwoorden en uitwerken van een visie op leren. Het resultaat is het boek naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de school waarin de visie kernachtig is verwoord in zes stellingen met twee basiskwaliteiten.