A

ALGEMENE OUDERVERGADERING

Om afspraken en taakverdelingen, het waarom van inhoudelijke keuzes en mededelingen te kunnen volgen, maar ook om jouw stem te kunnen laten horen op de school van je kind, is deelname aan oudervergaderingen uitermate belangrijk. Oudervergaderingen (drie à vier per jaar) beginnen doorgaans om 20u30 en eindigen omstreeks 22u30.

B

BEGELEIDING

 • Instappers: Chantal Boes, Luna Vanhaecke en Nabila Akeecha
 • Jongste kleuters (1ste kleuterklas): Inez Peeters, Kim Troubleyn en Nabila Akeecha
 • Leefgroep kleuters (2de en 3de kleuterklas): Kristien Guns, Marieke Cautereels en Kim Troubleyn
 • Eerste klas: Lut Cannaerts
 • Tweede klas : Anisa De Belder
 • Derde klas: Elke Meskens en Elisa Gilin
 • Vierde klas: Johnny Teuchies en Elisa Gillin
 • Vijfde klas: Lenie Verbelen en Katrijn Van Den Eeckhout
 • Zesde klas: Griet Slabbinck en Bart Haest
 • Zorgcoördinator: Katrijn Van Den Eeckhout
 • Netwerkondersteuner: Lieve Van Berckelaer
 • Extra ondersteuning: Luna Van Haecke
 • Administratie: Jessica Leppens
 • Onderhoud en middagtoezicht: Habeba Oissati
 • Coördinator: Bart Haest
 • ICT-coördinatie: Frank Peeters

BEGINLEEFTIJD

Kleuters beginnen op school na de vakantieperiode waarop ze twee en een half zijn geworden. Ze kunnen ‘s middags een dutje doen.

C

COÖRDINATOR

De pedagogische visie, didactische plannen en interne en externe communicatie worden gezamenlijk bepaald en uitgewerkt. De coördinator is officieel eindverantwoordelijk en bewaakt het geheel.

D

DAGELIJKS BESTUUR

Het DB bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en begeleiding. Het DB is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de school en bewaakt waar nodig de link tussen de visie en de concrete acties van de school. De DB’ers zullen je graag verder helpen als je vragen hebt waarvoor je niet bij de coördinator, het team of de werkploegen terechtkunt.

E

ENGAGEMENT VAN DE OUDERS

De school is een school van ouders, kinderen en begeleiders. Verwacht wordt dat elk van hen zich gedraagt als ‘verantwoordelijk voor het huishouden’. Als er in je eigen huishouden iets moet gebeuren, vraag je je niet af: ‘Wat wordt van me verwacht?’ maar wel: ‘Wat moet er gebeuren en hoe los ik het op?’

Het minimumengagement is:

 • ongeveer drie keer per jaar meehelpen bij het poetsen van de school
 • de school mee helpen klaarzetten voor het nieuwe schooljaar tijdens het Grote Klaarzetweekend
 • klussen tijdens de klusweekends
 • deelnemen aan de ouderavonden
 • klasvergaderingen van je kind(eren) bijwonen
 • studiedag bijwonen
 • meewerken aan de ‘klasactiviteit’ (één activiteit per jaar)
 • financiële verplichtingen nakomen: betalen van de onkosten van het eten, de kampen en de uitstappen

Wat kun je verder doen?

 • meewerken bij de dagelijkse werking van de school, d.w.z. nabewaking, tafels dekken, zwemmen, begeleiden bij uitstapjes, aankopen doen, verzorgen van vervoer
 • meewerken aan de opvang van nieuwe ouders
 • afvaardiging vormen bij de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)
 • deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, van het Feestcomité, de Klusploeg, enz…
 • naar buiten komen met suggesties, kritieken, meedenken met ‘het huishouden’

EVALUATIE VAN KINDEREN

Tijdens het schooljaar worden de kinderen regelmatig getoetst. In februari wordt op basis van de toesten en de observaties een eerste verslag gegeven. In juni krijgen de kinderen en ouders een uitgebreid eindverslag. Bij leerproblemen kunnen zowel de begeleiders als de ouders het initiatief nemen tot het ondernemen van verdere stappen, bijvoorbeeld een CLB-onderzoek, logopedie, etc…

F

Link naar website FopemFOPEM

FOPEM staat voor ‘Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen’. Het is een verzameling van vijfentwintig onafhankelijke basisscholen die ook Methodescholen worden genoemd: Freinetscholen, ervaringsgerichte scholen en scholen met projectonderwijs. Ze werden, op een na, allemaal opgericht door ouders en leerkrachten vanuit een onvrede met het bestaande onderwijssysteem. Ze wilden vernieuwend werken en creëerden scholen met een welomschreven pedagogisch profiel. Sommige startten vanuit een eigen concept op pedagogisch, methodisch en didactisch vlak, andere zijn onder een bestaand schoolsysteem of onderwijsmodel zoals het Freinetonderwijs te plaatsen. De FOPEM wil haar organisatie uitbouwen volgens de democratische principes die in haar scholen worden gehanteerd. Er worden netwerken uitgebouwd en uitwisselingsdagen georganiseerd. Een van de belangrijkste aandachtspunten van FOPEM is het ontbreken van pedagogische begeleiding voor het vrije niet-confessionele onderwijs, in tegenstelling tot de grote netten die op een begeleidingsdienst kunnen rekenen.

G

GROOT KLAARZETWEEKEND

Aan het einde van elke zomervakantie wordt een Groot Klaarzetweekend georganiseerd. Alle ouders worden opgeroepen om tijdens die dagen de school helemaal in orde te zetten voor het nieuwe schooljaar. De data worden meegedeeld op de Algemene oudervergadering en in een brief die je in augustus in je brievenbus vindt.

H

GROOT KLAARZETWEEKEND

Aan het einde van elke zomervakantie wordt een Groot Klaarzetweekend georganiseerd. Alle ouders worden opgeroepen om tijdens die dagen de school helemaal in orde te zetten voor het nieuwe schooljaar. De data worden meegedeeld op de Algemene oudervergadering en in een brief die je in augustus in je brievenbus vindt.

I

INSCHRIJVINGEN

Voor het schooljaar 2024-2025 kan je aanmelden via het centrale aanmeldingssysteem van stad Antwerpen,  https://meldjeaan.antwerpen.be. De reguliere aanmeldingsperiode is van 27.02.2024 tot 19.03.2024. Op 19.04.2024 ten laatste weet je of je kind een plaats heeft op onze school.

Het aanmeldingssysteem beslist dus in welke school je uiteindelijk kan inschrijven. Je ontvangt een brief van stad Antwerpen met de gegevens van onze school en daarna kan je een afspraak maken om definitief in te schrijven. De inschrijvingsperiode, voor de kinderen die een plaats hebben op onze school, is van 22.04.2024 tot 13.05.2024.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er op dit moment nog 2 vrije plaatsen in de vierde klas. Alle andere klassen zijn volzet. Als er toch een plaatsje vrijkomt, dan contacteren we de ouders op onze wachtlijst in chronologische volgorde.

K

KAMPEN

De kinderen gaan al van bij de jongste kleuters op kamp. Hoe jonger de kinderen, hoe korter het kamp (ze beginnen met 1 overnachting).

KLASSEOUDER

Voor elke klasgroep worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen als klasseouder. Hij/zij is verantwoordelijk voor het organiseren van een telefoonketting/mailverkeer wanneer mensen moeten worden ingelicht over uitstappen, vervoer, klasvergaderingen, etc… Vraag aan de begeleider van je kind wie de afgevaardigde is.

KLASVERGADERINGEN

Ongeveer drie keer per jaar is er een klasvergadering waar ouders en leerkrachten samen praten over het reilen en zeilen van de kinderen in de klas.

KLUSDAGEN

Vier keer per jaar is er een klusdag: voor de ouders van 6 en 1, 2 en 4, 3 en 5 en de kleuterouders. Per weekend wordt een ouder per ouderpaar verwacht aanwezig te zijn. Ook voor mensen met twee linkerhanden is er werk. Eén dag per jaar kun je dus samen met andere ouders genieten van het opknappen van allerlei kleine en grote klussen op school.

L

LEEFGROEPEN

In elke ‘klas’ zitten 16 kinderen (14 in de kleuterklassen), hoewel dat in vele situaties niet opvalt omdat klassen samengevoegd worden tot leefgroepen. De kleuterschool bijvoorbeeld opereert dikwijls als geheel. Bepaalde kinderen zijn aan bepaalde begeleiders toegewezen, maar alle begeleiders van de kleuterschool kennen je kind, volgen het en werken ermee.

De ‘instappers’ zijn de kinderen die in de loop van het schooljaar 2,5 worden. Zij vormen een aparte groep in de school.

De ‘jongste kleuters’ is wat in een andere school de eerste kleuterklas wordt genoemd. De ‘jongste kleuters’ worden apart benoemd omdat er activiteiten zijn die door de leefgroep worden gedaan waar zij niet klaar voor zijn. Zij hebben een aparte ‘kring’ omdat ze andere noden hebben dan de kinderen van de eerste leefgroep.

De ‘eerste leefgroep’ is wat in andere scholen de tweede en derde kleuterklas wordt genoemd. De geschiedenis achter deze naamgeving is dat bij het opstarten van de school de indeling in klassen als kunstmatig werd ervaren. Er werd gezocht naar mogelijkheden om ‘samen te leven’ in heterogene groepen.

De alleroudste kleuters gaan op het einde van hun laatste schooljaar in de kleuterklassen, nu en dan al samenwerken met de ‘tweede leefgroep’, d.w.z. de jongste kinderen van de lagere school, om de nieuwe situatie te leren kennen.

De ‘tweede leefgroep’ is wat de meeste mensen kennen als het eerste en tweede leerjaar. Ook hier geen strikte opsplitsing van leeftijd omdat ervan uit wordt gegaan dat een kind twee jaar de tijd moet krijgen om te leren lezen, schrijven en rekenen, met andere woorden om de overstap naar de derde klas te maken.

De ‘derde klas’ is wat iedereen kent als het derde leerjaar. De ‘vierde klas’ is gewoon het vierde leerjaar. De ‘vijfde klas’ is het vijfde leerjaar en de ‘zesde klas’ is het zesde leerjaar. In derde, vierde, vijfde en zesde klas zitten telkens 16 kinderen. Ook de derde en vierde klas en vijfde en zesde klas werken regelmatig samen als leefgroep bij bijvoorbeeld meetings en projecten.

LENTEMARKT/LENTEFEEST

Elk jaar wordt er in de lente (de eerste zondag na de paasvakantie) een markt/feest (wisselt jaarlijks af) georganiseerd waar creaties van de kinderen worden verkocht/dingen worden getoond en droogjes en natjes worden verkocht. De opbrengst is voor de school. In eerste instantie is deze markt een gezellig samenzijn met mensen van de school en familieleden of vrienden die je uitnodigt. De ouders van de tweede klas helpen dit feest mee organiseren samen met enkele mensen van het feestcomité.

M

MAALTIJDEN

Om 10u45 is er fruitpauze voor de kleuters en om 11u voor de kinderen van de lagere school; de kinderen brengen zelf fruit mee, geen snoep. Om 12u45 eten de kinderen samen op school. De school voorziet in een gezonde broodmaaltijd met vegetarisch beleg. Eén keer per week is er soep.  Vieruurtje (een stukje fruit) wordt ook door de school voorzien.

N

NABEWAKING

Voorbewaking wordt waargenomen door de begeleiding vanaf 8u00. De regel is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor nabewaking van 15u45 tot 17u. Elke ouder wordt opgeroepen om nu en dan voor de nabewaking in te staan. Op woensdag loopt de nabewaking af om 14u. De nabewaker is een vrijwilliger die er tussen 15u45 en 17u (woensdag tussen 12u30 en 14u) voor zorgt dat alle kinderen veilig de school verlaten.

P

POETSEN

Alle gezinnen op school poetsen 2 tot 3 keer per jaar in het weekend enkele klassen. Dat gebeurt volgens een beurtrol.

S

SCHOOLPOORT

Nadat je binnen bent op school of bij het verlaten van de school ALTIJD de poort dicht doen, ook het KLEPJE bovenaan. Dit omwille van de veiligheid van de kinderen.

SCHOOLUREN

 • 8u00 Voorbewaking door de begeleiding
 • 8u45 Alle begeleiders zijn aanwezig
 • 9u Klassen beginnen, laatkomers storen
 • 10u45 Fruitpauze: kinderen brengen zelf fruit mee, geen snoep
 • 12u45 Middagpauze: er wordt gegeten in de eetzaal De tafels worden gedekt door de leefgroep en klas 1, 2, 3 in beurtrol. De ouder en/of begeleiders eten met de kinderen mee. Aan tafel om 12u45. De tafel mag pas verlaten worden om 13u05. Elk kind zit ongeveer twintig minuten aan tafel en eet minstens één boterham met hartig beleg. Speciale diëten moeten worden gemeld. Sara Vanlessen doet de inkopen.
 • 14u Namiddagactiviteiten
 • 15u30 Opruimmoment kleuters
 • 15u45 Vieruurtje kleuters + opruimmoment lagere school
 • 16u05 Einde school
 • 17u Einde nabewaking door vrijwillige ouders

Taakverdeling nabewaking wordt verzorgd door Griet Emonds, mama van Jolie.

Let op: op vrijdag eindigt de school om 15u en de nabewaking om 17u (zie ook regeling bij het zwemmen) op woensdag eindigt de school om 12u10. De nabewaking loopt af om 14u.

SINTERKLAASFEEST

Met Sinterklaas zoeken begeleiding en ouders naar een geschikt cadeau voor alle kinderen van de school samen. De bolderwagens en de verkleedkist zijn voorbeelden van Sinterklaasgeschenken.

SLEUTEL

Alle ouders krijgen een sleutel van de school, bij verlies betalen ze € 5 voor een nieuw exemplaar.

SPECULAASBAK

Eén weekend en een paar avonden eind november wordt er op school speculaas gebakken. Dat is vooral een financiële actie. Hoewel … meestal is het er niet enkel warm, maar ook heel gezellig. Alle helpende handen zijn welkom. Naast zelfgebakken speculaas wordt er ook chocolade verkocht.

STUDIEDAG OF THEMAWEEK

Op een studiedag bespreken ouders en begeleiding samen een aantal inhoudelijke thema’s die met de school te maken hebben en die mee de inhoudelijke koers van de school kunnen bepalen. Tijdens een themaweek werkt de hele school aan een (meestal maatschappelijk relevant) thema aan de hand van activiteiten, workshops, contacten met externen, uitstappen, … Studiedag en themaweek wisselen elkaar af: het ene jaar een studiedag, het ander jaar een themaweek.

V

VRIJWILLIGE OUDERS GEZOCHT!

Voor tal van werkgroepen kun je als ouder een boeiend engagement opnemen. Ook binnen de klaswerking wordt er beroep gedaan op vrijwillige ouders voor vervoer, uitstappen, meewerken in de klas, voorstellingen, …